Warning: Undefined array key "status" in /customers/0/4/6/naof.dk/httpd.www/includes/head.php on line 6 Nordenskov Aktiv Og Flid

Informationer

Print

Vedtægter

For Nordenskov Aktiv Og Flid


§1 Navn og hjemsted

1. Foreningens navn: Nordenskov Aktiv Og Flid (NAOF) hjemmehørende i Varde kommune.


§2 Formål

1. Foreningens formål er: Lave arrangementer både sociale og kulturelle, samt foredrag og debatskabende aktiviteter, gerne i lokal området og ud fra vores medlemmers ønsker.


§3 Medlemskreds

1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og interesse til at deltage i foreningens aktiviteter.
2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket ved henvendelse til foreningens bestyrelse. Medlemsskabet er et husstandsmedlemsskab.
3. Udmeldelse sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.
4. Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent og meddeler dette på generalforsamlingen.


§4 Generalforsamlingen

1. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned, og indkaldes mindst 14 dages varsel, på en måde som bestyrelsen finder hensigtsmæssigt med angivelse af dagsorden.
2. Alle fremmødte medlemmer er stemmeberettigede (1 stemme pr. husstand).
3. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

A. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.
B. Beretning ved formanden.
C. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
D. Indkomne forslag.
E. Valg af bestyrelse og suppleant.
F. Valg af revisor og revisorsuppleant.
G. Eventuelt.
H. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling afholdes.
I. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager.
J. Efter generalforsamlingen underskrives referat af formand og dirigent.

§5 Ekstraordinær generalforsamling

1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller 1/3 af foreningens medlemmer skriftlig anmoder herom til formanden. Anmodningen skal vedlægges forslag til dagsorden, samt motivering for den/de sager, som ønskes behandlet. Formanden er pligtig til inden 1 måned efter at have modtaget begæring om ekstraordinær generalforsamling at indkalde til en sådan med mindst 14 dages varsel og med angivelse af den fuldstændige dagsorden.


§6 Foreningens daglig ledelse

1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, og efter tur afgår 2 eller 3 medlemmer.
2. Hvert år vælges 1 ny suppleant.
3. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
4. Bestyrelsen holder møder efter behov og fører protokol over hvert møde.
5. Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.
6. Foreningen tegnes af: Formanden og kassereren i forening eller ved en af disses fravær af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.


§7 Økonomi, regnskab og revision

1. Regnskabsåret følger foreningsåret fra 1. april til 31. marts.
2. Bestyrelsen er ansvarlig for økonomien.


§8 Vedtægtsændringer

1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de er vedtaget på.


§9 Opløsning

1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
2. Eventuelt overskud anvendes til almene formål i Nordenskov til gavn for sognets beboere.


Vedtægterne er vedtaget på foreningens generalforsamling den 16. april 2015